สังคมแห่งการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง ไม่ใช่สิ่งที่ไกลเกินฝัน
ปตท. ตระหนักดีในภารกิจของการเป็นองค์กรที่ดีมีส่วนร่วมปลูกฝังให้ผู้คน ชุมชน และสังคม
เป็นสังคมแห่งความเอื้ออาทร ห่วงใยและดูแลร่วมกันอย่างยั่งยืน

โครงการชมรมพลังไทยใจอาสา จึงเกิดขึ้นในปี 2551 โดยเริ่มจากจุดเล็กๆ ในองค์กร
มุ่งเน้นพัฒนาด้านจิตใจให้มนุษย์รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม แบ่งปันให้กับผู้ด้อยโอกาส
ในทุกรูปแบบ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองโดยความสมัครใจ เพื่อส่วนรวม สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ซึ่งจะนำไปสู่ “สังคมแห่งการช่วยเหลือและแบ่งปันซึ่งกันและกัน” อย่างแท้จริง

หลักการของชมรมพลังไทยใจอาสา มุ่งเน้นการนำพนักงาน ปตท. ออกไปสู่สังคมภายนอก
บนฐานความคิดการรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และมีจิตสำนึกในเรื่องจิตอาสาอย่างถูกต้อง
โดยมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร SPIRIT ของ PTT GROUP VALUES

การวางแผนกิจกรรมของชมรมพลังไทยใจอาสา มีทั้งระยะสั้น ระยะยาว และแผนงานเฉพาะกิจ
ที่เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ โดยมีการดำเนินการตลอดทั้งปี เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
ในการพัฒนาและต่อยอดกิจกรรมที่จะนำประโยชน์สูงสุดมาสู่สังคมโดยรวมสืบไป
ไม่ว่าวันนี้ หรือต่อไป ปตท. ยังคงเชื่อมั่นเสมอว่า สังคมที่ดีที่งดงามอย่างยั่งยืน
สามารถสร้างได้ด้วยพลังของพวกเราทุกคน

สามารถสร้างได้ด้วยพลังของพวกเราทุกคน