ที่มีหน่วยงานในพื้นที่ 32 หน่วยงานทั่วประเทศ ตระหนักดีในการมีส่วนสนับสนุน
และร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน ทันต่อเหตุการณ์

โครงการบรรเทาทุกข์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ จาก ปตท.

จึงมุ่งแสดงออกถึง ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยร่วมช่วยเหลือเครือข่ายภาคประชาสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่ร่วมกันทำงานแบบบูรณาการ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยพิบัติ
ให้กลับมาลุกขึ้นยืนใหม่ได้อย่างเข้มแข็งในระยะเวลาอันรวดเร็ว