จากหลายๆ โครงการที่ ปตท. มุ่งมั่นร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ในวันนี้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ
ต่อยอดขยายผลอีกมากมายในหลายๆ ด้าน ทั้งในด้านองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้น การพลิกเปลี่ยนทัศนคติ จนถึงการสานต่อเพิ่มเติมโครงการอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเรียนรู้ด้านการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และชุมชน จนสามารถขยายผลไปในหลายพื้นที่
ในการดำเนินงานของปตท. ทั้งประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ปตท. ตระหนักดีในความสำคัญ

ของความหลากหลายทางชีวภาพในธรรมชาติ
เพราะเป็นสิ่งที่สะท้อน

ให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่เกินกว่าจะประเมินมูลค่าได้ในพื้นที่นั้นๆ
ปตท. จึงได้แสวงหาเครือข่ายและผู้เชี่ยวชาญเริ่มดำเนินการศึกษาวิจัย
จนเกิดเป็นโครงการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายนำ
การศึกษาวิจัย มาถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้สู่ชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการตระหนัก
ในคุณค่าและความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันระหว่างชุมชนและทรัพยากรชีวภาพท้องถิ่น
เน้นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้ท้ายที่สุดเกิดเป็นพลังที่เข้มแข็งใน
การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน

ปตท. ได้ดำเนินโครงการศึกษาวิจัย
ความหลากหลายทางชีวภาพครอบคลุมใน
หลายพื้นที่

โดยความร่วมมือกับโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายด้านการจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT) เกิดโครงการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่ทองผาภูมิตะวันตก อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี จนขยายผลมาถึงพื้นที่
หาดขนอม-เขานัน จ. นครศรีธรรมราช และอีกหลายพื้นที่ เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชนและชุมชนในท้องถิ่น

โครงการตัวอย่างงานศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ

แต่ ปตท. ก็ยังไม่หยุดยั้งในการพัฒนาโครงการเพื่อดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อันล้ำค่าของประเทศอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้ทุกชีวิตในสังคมไทยทั้งในวันนี้และวันหน้า
อยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนและยั่งยืนแท้จริง