พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน
การเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีน้อมเกล้าถวายผืนป่า1 ล้านไร

ณ แปลงปลูกป่าโครงการปลูกป่าถาวร เฉลิมพระเกียรติ FPT29, FPT 29/3
ตำบล ปากน้ำปราณ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศ ป่าชายเลน สิรินาถราชินี

ปตท.ได้น้อมรับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากพื้นที่ดำเนินการฟื้นฟูป่าชายเลนในปี 2539 จนถึงปัจจุบัน ได้พลิกฟื้นนากุ้งร้าง
ให้กลายเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ และเกิดความร่วมมือกับหลายภาคส่วน
ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ชุมชนในพื้นที่ จึงก่อให้เกิดเป็น
“ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศ ป่าชายเลน สิรินาถราชินี”

สิรินาถราชินี

เป็นชื่อพระราชทานนามจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถ หมายความว่า
“ราชินีผู้มีจริยวัตรอันงดงามและทรงเป็นที่พึ่งแห่งปวงชน”

ปตท. ยังคงต่อยอดสร้างสรรค์โครงการเพื่อดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นพลังที่ร่วมสร้างโลกที่งดงามในวันนี้
และพร้อมส่งต่อเป็นมรดกที่ยั่งยืน ไปจนถึงรุ่นลูกหลานในวันหน้าของพวกเราทุกคน