ป่าไม้เป็นความมหัศจรรย์ ที่มีคุณอนันต์เกินกว่าจะนับได้

โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์
ปีที่ 50 เป็นบทพิสูจน์คำพูดที่ว่า “ปลูกป่าได้มากกว่าต้นไม้” ได้เป็นอย่างดี
โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้เริ่มขึ้นในปีพ.ศ. 2537 จากการดำเนินการของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าฯ
ทั้งสองพระองค์ และปณิธานของ ปตท.
ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด

ปตท. จึงได้อาสาเข้าร่วมโครงการด้วยการปลูกป่าจำนวน 1 ล้านไร่ และจัดตั้ง “โครงการปลูกป่า
ถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)” ขึ้น เพื่อดำเนินการปลูกป่าทุกประเภท

สู่ สถาบันปลูกป่า ปตท.

สถาบันปลูกป่า ปตท. มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการจัดการทรัพยากรป่าอย่างยั่งยืน
โดยเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับประเทศอีก 1 ล้านไร่ และดำเนินการอนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่ป่า 1 ล้านไร่ต้นของ ปตท.
ให้ระบบนิเวศเกิดความสมดุลย์และลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเริ่มดำเนินการในปี 2556
ตั้งเป้าหมายให้ป่าสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 21 ล้านต้นต่อปีตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม และการพัฒนาตามหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้เกิดนวัตกรรมองค์ความรู้การจัดการป่าอย่างยั่งยืน และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและขยายผลต่อไป


วิสัยทัศน์

“ปตท. เป็นองค์กรธุรกิจต้นแบบในการสร้างนวัตกรรมการจัดการอย่างยั่งยืน เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศเพิ่มการดูดซับคาร์บอน และลดปัญหาภาวะโลกร้อน”


เป้าหมาย

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการจัดการทรัพยากรป่าอย่างยั่งยืน โดยเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับประเทศอีก 1 ล้านไร่ รวมทั้งดำเนินการอนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่ปลูกป่า 1 ล้านไร่ต้นของ ปตท.
2. ฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยมีเป้าหมายให้สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 2.1 ล้านตัน ต่อปี ตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป
3. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม และการพัฒนาตามหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดนวัตกรรม และองค์ความรู้การจัดการป่าอย่างยั่งยืน

จน ณ ปัจจุบัน

ความมุ่งมั่นในการร่วมดูแลรักษาผืนป่าและสิ่งแวดล้อมของ ปตท.
ยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ทุกกล้าไม้ที่หยั่งรากลึกลงดิน
ได้ขยายผลแตกหน่อต่อเนื่องเป็นอีกหลายโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม

เพราะเราเชื่อว่าด้วยพลังความตั้งใจของ ปตท. ที่ไม่เคยหยุด และพลังความร่วมใจของทุกคนในชุมชน
จะรวมเป็นพลังเข้มแข็งที่ขับเคลื่อนการรักษาผืนป่าของประเทศไทย
และระบบนิเวศที่สมบูรณ์ของโลกให้เติบโตและคงอยู่อย่างถาวรยั่งยืน