เพราะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิม
คือฐานรากสำคัญในสังคมที่สานสัมพันธ์คนในชุมชน

ให้ยิ่งแข็งแรงกลมเกลียว ในฐานะที่ ปตท. เองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
โดยมีคลังปิโตรเลียมอยู่ที่จังหวัดลำปาง เราเข้าใจในบทบาทและภารกิจการ
ร่วมสร้างฐานรากของประเทศให้เข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพคน สร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน และสืบทอดภารกิจสำคัญ คืองานด้านศิลปะ วัฒนธรรม
โดยเฉพาะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่นับวันแต่จะเลือนหายไป

ในปี พ.ศ. 2545 ปตท.

จึงได้เริ่มโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จา ซึ่งเป็นประเพณี
ท้องถิ่นดั้งเดิมของจังหวัดลำปาง ที่เกือบสูญหายไปให้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตอีกครั้ง
และร่วมต่อยอดถ่ายทอดความรู้ พัฒนาบุคลากรและหลักสูตร เพื่ออนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จา
ให้อยู่คู่กับชุมชนท้องถิ่น และส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไปอย่างแข็งแรงยั่งยืน

ปตท. ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันการตีก๋องปู่จา ขึ้นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2545
ในงาน “มหัศจรรย์ก๋องปู่จา ล้านนาไทย” ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน และจัดต่อเนื่องมาเป็น
ประจำทุกปี จนปัจจุบันกลายเป็นงานประเพณีประจำจังหวัดลำปาง

จัดทำก๋องปู่จา สำหรับฝึกซ้อม

โดยนำถังน้ำมัน JET A1 ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ของ ปตท. มาประยุกต์

จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน ปตท.
อนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปูจา

เป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการตีก๋องปู่จา

อย่างถูกต้องตามวัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่เยาวชน
และชุมชนทั้ง 13 อำเภอในจังหวัดลำปาง

รักษ์คุณค่ามรดกไทย
สืบทอดวัฒนธรรมตีก๋องปู่จา
ให้อยู่คู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

เพราะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิม คือฐานรากสำคัญในสังคม
ที่สานสัมพันธ์คนในชุมชน ให้ยิ่งแข็งแรงกลมเกลียว
ในฐานะที่ ปตท. เองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน โดยมีคลังปิโตรเลียม
อยู่ที่จังหวัดลำปาง เราเข้าใจในบทบาทและภารกิจการร่วมสร้างฐานราก
ของประเทศให้เข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพคน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
และสืบทอดภารกิจสำคัญ คืองานด้านศิลปะวัฒนธรรม
โดยเฉพาะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่นับวันแต่จะเลือนหายไป

ในปี พ.ศ. 2545 ปตท. จึงได้เริ่มโครงการฟื้นฟู
และอนุรักษ์ประเพณีก๋องปู่จา ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่น
ดั้งเดิมของจังหวัดลำปาง ที่เกือบสูญหายไปให้กลับมา
เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตอีกครั้ง และร่วมต่อยอดถ่ายทอดความรู้ พัฒนาบุคลากรและหลักสูตร
เพื่ออนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จาให้อยู่กับชุมชนท้องถิ่น
และส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไปอย่างแข็งแรงยั่งยืน

วิธีการทำก๋องปู่จา แบบโบราณ

จัดสร้างหอก๋องปู่จา หรือ “โฮงก๋องปู่จา เขลางค์นคร” ขึ้น ณ วัดเจดีย์ซาวหลัง จ.ลำปาง
เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสืบทอดประเพณีตีก๋องปู่จาอันทรงคุณค่าให้เป็นไป
อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งนำก๋องปู่จา 9 ชุด ที่ปตท. จัดสร้างสนับสนุนมาเก็บไว้ที่โฮงก๋องปู่จาแห่งนี้
เพื่อใช้เป็นกลองหลักในการจัดกิจกรรมการตีก๋องปู่จาในโอกาสต่างๆ

การส่งเสริมประเพณีการตีก๋องปู่จานี้ ถือเป็นโครงการด้านวัฒนธรรมที่สำคัญของ ปตท. ที่เป็นต้นแบบแนวทางการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม ปตท. ยังคงมุ่งมั่นและยึดมั่นในหลักการเสมอมา ในการให้
คุณค่าต่ออารยธรรม วัฒนธรรม และรากฐานแห่งความเป็นไทย ร่วมสร้างให้เกิดความภาคภูมิใจของคนในชุมชนต่อไปอย่างยั่งยืน