ปตท. เร่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็นปอดธรรมชาติแก่ชุมชน ให้ความรู้พร้อมรณรงค์ให้ร่วมมือกันดูแลรักษาและปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม
เพื่อช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องยั่งยืนสู่ชุมชน

คือสิ่งที่ปตท. ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ต่อไปอย่างไม่มีวันหยุด
เพื่อเป้าหมายที่ทุกคนใฝ่ฝันถึง คือสังคมชุมชนที่ดีในสภาพแวดล้อมสีเขียว
ที่พร้อมเติบโตเข้มแข็งอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน