สังคมชุมชนและอุตสาหกรรม
ต้องอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างมีความสุขยั่งยืน
นี่คือหลักที่ ปตท. ยึดมั่นเสมอมา

ปตท. จึงใส่ใจให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรอบในบริเวณพื้นที่ดำเนินงาน เพื่อมุ่งสู่เมืองน่าอยู่ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชน ด้วยโครงการพัฒนาพื้นที่ปลอดภัย รอบหน่วยงาน (Buffer Zone and Protection Strip)

ปตท. ได้ร่วมกับที่ปรึกษา
ด้านภูมิสถาปัตยกรรม
สรุปเป็นแนวทางการพัฒนา

จัดทำแบบก่อสร้าง พัฒนาการก่อสร้าง พร้อมทั้งวางแนวทางในการบำรุงรักษาต่อไป
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีพ.ศ. 2563

ปตท. จึงไม่เคยละเลยภารกิจในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างเมืองน่าอยู่
เพื่อชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยยั่งยืนเป็นจริง