การร่วมดูแลสังคมและชุมชน

เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่ ปตท. ให้ความใส่ใจอย่างยิ่งยวด

เพราะธุรกิจของ ปตท. มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย แวดล้อมไปด้วยประชาชน ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง
เราจึงคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของผู้อยู่อาศัยโดยรอบเป็นสำคัญ

โครงการตรวจสอบถังก๊าซในครัวเรือน
เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของกลุ่ม ปตท.

ในการมุ่งส่งเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ก๊าซหุงต้มอย่างถูกวิธี และปลอดภัย,
ให้ประชาชนเชื่อมั่น และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.
และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกลุ่ม ปตท. และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย