การร่วมสร้างสังคมปลอดภัยและมีความสุขอย่างยั่งยืน
ร่วมกันต้องเริ่มสร้างและพัฒนาคุณภาพ คนในสังคมก่อน

ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้รถ ใช้พลังงานในชีวิตประจำวันของคนทั่วไป
จึงได้จัดตั้ง “โครงการขับขี่ปลอดภัย รักวินัยจราจร” ขึ้น ในปี 2540
โดยร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกจัดอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ เพื่อร่วมรณรงค์ให้ความรู้
และพัฒนานักขับรถรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎจราจร รวมถึงการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น
เพื่อช่วยให้การใช้รถใช้ถนน มีความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ ลดการใช้พลังงาน พร้อมทั้งรักษาสภาพแวดล้อม
เพื่อสร้างความผาสุกให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนร่วมกันของคนในสังคม

เยาวชนเหล่านี้จะเป็นพลังคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ
ในการร่วมกันจรรโลงและดูแลสังคม
ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขยั่งยืน