ด้วยความมุ่งหวังของปตท. ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยความจริงใจ จริงจัง มุ่งมั่นแก้ปัญหาร่วมกันอย่างเร่งด่วน ให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกัน
และเติบโตไปด้วยกันอย่างเกื้อกูลและยั่งยืน ปตท. จึงได้เริ่มโครงการกลุ่มเพื่อนชุมชนขึ้น

โดยเป็นความร่วมมือ ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

ในมาบตาพุดที่รวมตัวกันเป็นครั้งแรกของประเทศไทย
ได้แก่ กลุ่ม ปตท. กลุ่มบริษัทเอสซีจี บริษัทบีแอลซีนี เพาวเวอร์ จำกัด กลุ่มบริษัทโกลว์ และบริษัทดาวเคมิคอล ประเทศไทยจำกัด

เพื่อดำเนินภารกิจ 3 ด้านได้แก่

เป็นการดำเนินงานในลักษณะ “เพื่อนช่วยเพื่อน”
โดยอุตสาหกรรมจะดูแลช่วยเหลืออุตสาหกรรมด้วยกัน
ทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีในการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ทำให้ดีกว่ากฎหมายและมาตรฐานสากล ก้าวสู่กระบวน
การตรวจสอบดูแลตัวเอง เพื่อพัฒนาให้เป็น
Green Manufacturing อย่างแท้จริง

เป็นความมุ่งมั่นที่จะดูแลเอาใจใส่ชุมชนแบบ Beyond CSR
ด้วยความจริงใจเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน พร้อมทั้งแก้ปัญหาและ
ตอบความต้องการที่แท้จริงของชุมชน

เพื่อสื่อสารและให้ความรู้ที่เปิดเผยและโปร่งใสระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน
มุ่งสู่อุตสาหกรรมสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนเกี่ยวกับการดำเนินการ
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของอุตสาหกรรม

จน ณ ปัจจุบัน

ปตท. ยังคงดำเนินโครงการเพื่อนชุมชนนี้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการทบทวนและพัฒนาแผนการดำเนินงานทุกปี
โดยมีเป้าหมายคือการขยายความร่วมมือไปยังโรงงานอื่นๆ ในมาบตาพุดให้ได้มากที่สุด และในระยะต่อไป
จะเชิญชวนภาครัฐและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อร่วมแรงร่วมใจพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชน
ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนต่อไป