ลดการใช้พลังงานภายนอก จะนำมาซึ่งชุมชนที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนได้
ปตท. ในฐานะองค์กรด้านพลังงานตระหนักดีในภารกิจการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
เราจึงมุ่งมั่นขยายผลอย่างต่อเนื่อง จากการทำงานในพื้นที่ของโครงการรักษ์ป่าสร้างคน
84 ตำบล วิถีพอเพียง ของปตท. จนขยายครอบคลุมไปทั่วประเทศ พบว่าการทำงานด้าน
พลังงานชุมชน เป็นที่ต้องการอย่างยิ่งของชุมชน ปตท. จึงเริ่มดำเนินงานโครงการพลังงานชุมชนขึ้น
ในปี 2550 โดยมุ่งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและบริหารชุมชนต้นแบบการพึ่งพาตนเอง
ด้านพลังงานในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละภูมิภาคให้เป็นรูปธรรม
เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์และนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง
และเติบโตได้อย่างยั่งยืน

การดำเนินการเริ่มจากกลุ่มครัวเรือน (Mass)
ในเครือข่าย 87 ตำบล
จากโครงการรักษ์ป่า สร้างคน

84 ตำบล วิถีพอเพียง และกลุ่มต้นแบบเพื่อพัฒนาสู่การเรียนรู้ (Model) จำนวน 16 พื้นที่
โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม และผสานองค์ความรู้ ภูมิปัญญาชาวบ้าน เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่
พร้อมการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ โดยนิยาม “พลังงานชุมชน” ในความหมายที่ชัดเจน ได้แก่
“พลังงานที่ผลิตจากวัตถุดิบเหลือใช้ที่มีในชุมชน (ชุมชนเมืองและชุมชนชนบท) อย่างเหมาะสม
ตามศักยภาพแหล่งวัตถุดิบของชุมชน ครอบคลุมทั้งพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก”

โครงการตัวอย่าง

โครงการพลังงานชุมชน ปตท.
คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563 ด้วยความมุ่งหวังและตั้งใจ

ให้ชุมชนเกิดความเข้าใจในศักยภาพด้านการพัฒนาพลังงานชุมชน และสามารถดำเนินงานได้
ด้วยตนเอง จนนำไปสู่ชุมชนพึ่งพาตนเองที่เข้มแข็งและยั่งยืน