สังคมประเทศชาติที่เติบโตมั่นคงได้อย่างแข็งแกร่งยั่งยืน ย่อมเกิดจากชุมชนเข้มแข็งที่สามารถ

พึ่งพาตนเองได้ ปตท. จึงน้อมนำกระแสพระราชดำริ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
มาเป็นหลักปฏิบัติให้แก่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานการทำงานของ ปตท.
ที่ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นคงให้ทางพลังงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งมั่นส่งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากที่สุด

“โครงการรักษ์ป่า
สร้างคน ๘๔ ตำบล วิถีพอเพียง”
จึงเริ่มขึ้นในปี 2550 ซึ่งเป็นการต่อยอด

จากโครงการอื่นๆ ของปตท. อาทิ โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 1 ล้านไร่
โครงการรางวัลลูกโลกสีเขียว และโครงการนี้ยังเป็นฐานในการต่อยอดสู่โครงการอื่นๆ
อีกมากมาย อาทิ พลังงานชุมชน เพื่อเป้าหมายในการสร้างพลังชุมชนที่เข้มแข็ง ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อปรับ
วิธีคิด สรุปเป็นองค์ความรู้ชุมชน เพื่อถ่ายทอดและปรับปรุงสู่คนรุ่นต่อไป สร้างให้เกิดเป็น
เครือข่ายชุมชนที่แข็งแกร่ง เชื่อมโยงตำบลวิถีพอเพียงเข้าด้วยกัน ให้กลายเป็นดั่งร่างแห
ที่มีพลังในการพัฒนาประเทศชาติให้เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน

ในขั้นตอนการดำเนินงาน ได้มีการคัดเลือกตำบลเข้าร่วมโครงการ โดยกลุ่มที่ 1 มาจากหมู่บ้าน
ปตท. พัฒนา เครือข่ายรางวัลลูกโลกสีเขียว ชุมชนใกล้หน่วยงาน ปตท. และกลุ่ม ปตท. เครือข่ายประชาสังคม สวทช. ฯลฯ และกลุ่มที่ 2 คือ
การเปิดรับสมัครด้วยความสมัครใจของแต่ละตำบล พร้อมทั้งมีการกำหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ 8 เป้าหมายสู่วิถีพอเพียง

โดยเกิดจากการระดมความคิดร่วมกัน
เพื่อพัฒนาเป้าหมายการขับเคลื่อนชุมชนสู่วิถีพอเพียงให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

ศูนย์เรียนรู้ตัวอย่าง

การต่อยอดขยายผลพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ยังคงเป็นภารกิจที่
ปตท. ยังคงดำเนินต่อไป

อย่างไม่หยุดยั้ง แม้โครงการรักษ์ป่า สร้างคน ๘๔ ตำบล วิถีพอเพียง จะสำเร็จและสิ้นสุดไปแล้ว
แต่หน้าที่ของ ปตท. ไม่มีวันสิ้นสุด ในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง เพื่อเป็นพลัง
ในการขับเคลื่อนประเทศชาติให้แข็งแกร่ง ยั่งยืนต่อไป