เยาวชนของชาติคือพลังที่สำคัญ
ในการขับเคลื่อนทิศทางการเติบโตของประเทศ

ปตท. เห็นความสำคัญของภารกิจในการสร้างพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้มีความสมบูรณ์
พร้อมทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เพื่อเป็นพลังที่แข็งแกร่งในการพัฒนา
ประเทศให้มั่นคงเติบโตอย่างยั่งยืน โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
14 ปี และ 18 ปี จาก ปตท. จึงได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2550 และจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

โครงการนี้ได้รับความร่วมมือ
จากเทศบาลนครระยอง

โดยได้มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 14 ปี และ 18 ปี
จำนวนรุ่นละ 16 ทีม ให้เข้าร่วมแข่งขันชิงรางวัล ที่สนามฟุตบอลสวนศรีเมือง
จังหวัดระยอง เป้าหมายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการออกกำลังกาย
ให้แก่เยาวชนและประชาชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ห่างไกลจากยาเสพติด
พร้อมทั้งปลูกฝังสร้างพื้นฐานการเล่นกีฬา ฟุตบอลให้ได้มาตรฐาน
และยกระดับพัฒนาตนเองขึ้นไปสู่การแข่งขันในระดับจังหวัด เขต และประเทศต่อไป

จากความสำเร็จของโครงการ
ที่ประชาชนทั่วไปให้ความสนใจและยอมรับในมาตรฐานของคณะ

กรรมการจัดการแข่งขัน ปตท. จึงมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในภารกิจการสร้างพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่
และมุ่งหวังให้โครงการนี้ เป็นการจุดประกายให้เด็กและเยาวชนไทยหันมาสนใจการเล่นกีฬา
และพัฒนาตนเองยิ่งขึ้นไป เพราะเมื่อเยาวชนเติบโตขึ้นด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสมบรูณ์พร้อม
ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแล้ว เยาวชนคนรุ่นใหม่เหล่านี้ จะเป็นพลังที่แข็งแกร่งในการพัฒนาชุมชนสังคม

จนถึงประเทศชาติให้เติบโตยั่งยืนอย่างแท้จริง