การสร้างสังคมชุมชนที่มีความสุขยั่งยืน
ต้องเริ่มจากการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี

กลุ่ม ปตท. จึงให้ความใส่ใจและให้ความสำคัญอย่างจริงจังในการดูแลชุมชนในจังหวัดระยองซึ่งเป็นพื้นที่ฐานการผลิต
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาด

ด้วยความมุ่งหมายในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดระยองให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นเมืองน่าอยู่
ที่เกิดจากการร่วมมือกันทุกฝ่ายระหว่างหน่วยงานราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงเรียน ชุมชน และกลุ่มปตท.โครงการจึงเน้นการมีส่วนร่วมและให้ความรู้ชุมชนในเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา เทศบาลตำบลบ้านฉาง เทศบาล
เมืองบ้านฉาง พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด และพื้นที่อำเภอวังจันทร์
โครงการจึงเน้นการมีส่วนร่วม และให้ความรู้ชุมชน โดยเริ่มต้นจากในพื้นที่เมืองมาบตาพุด
เทศบาลเมืองบ้านฉาง เทศบาลตำบลบ้านฉาง และเทศบาลมาบข่าพัฒนา ซึ่งเป็นพื้นที่การผลิต
หลักของกลุ่มปตท.

ในเรื่องวิธีการจัดการคัดแยกขยะแต่ละประเภทอย่างถูกวิธีตามหลัก 3R มีการจัดการบริหารอย่างเป็นระบบ
จนเหลือส่วนที่ถูกนำไปทิ้งในบ่อฝังกลบน้อยที่สุด รวมทั้งสามารถวางแผนต่อยอด
ไปสู่การนำขยะกลับมาใช้เป็นพลังงานทดแทนต่อไป

ผลสำเร็จที่เห็นในวันนี้ เทศบาลชุมชนและกลุ่มปตท. ได้ร่วมมือกันจัดทำแผนจัดการขยายในพื้นที่ แบบไตรภาคี
เกิดแกนนำชุมชนที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับ มาปฏิบัติจนเกิดเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคล
มีการจัดการกับขยะภายในบ้านของตนได้อย่างเป็นระบบ และคาดว่าในอนาคต ด้วยความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่

จะทำให้เกิดชุมชนต้นแบบ
เรื่องการจัดการขยะอย่างน้อยพื้นที่ละ 1 ชุมชน
และขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆต่อไป

ในวันนี้ ปตท. ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและขยายโครงการ
ในการร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

เมืองระยองและที่อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างและกระจายความสุขที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้น
ทั่วทั้งผืนดินไทย