หากสังคมชุมชนมีระบบสาธารณสุขที่พร้อมและเพียงพอ
ระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

ก็จะดีตาม ในฐานะที่ ปตท. ดำเนินธุรกิจอยู่ในพื้นที่บริเวณมาบตาพุด การร่วมส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในละแวกนั้น จึงเป็นภารกิจที่ ปตท. ให้ความใส่ใจร่วมดูแลอย่างยิ่งยวด

อยู่ในพื้นที่ดูแลของโรงพยาบาลมาบตาพุด ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง
ในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งนอกจากจะให้บริการตามศักยภาพของโรงพยาบาลชุมชน
แล้ว ยังต้องให้การรักษาผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติภัยสารเคมี มลพิษสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนที่อยู่ในเขตควบคุมมลพิษด้วย แต่เนื่องจากมี
อุตสาหกรรมในพื้นที่เป็นจำนวนมาก จึงมีผู้รับบริการจำนวนเพิ่มขึ้นมาก และด้วยข้อจำกัด
ของจำนวนเตียง บุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์
จึงทำให้โรงพยาบาลไม่สามารถให้บริการได้เพียงพอ

ปัจจุบันโรงพยาบาลมาบตาพุดมีแผนขยายโรงพยาบาลเป็น 200 เตียง โดยได้รับงบประมาณเพื่อสร้างอาคารใหม่
และส่งแพทย์ไปศึกษาต่อเฉพาะสาขาต่างๆเพื่อรองรับการขยายตัวของโรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลมาบตาพุดได้เริ่มเปิดให้บริการแล้ว
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 แต่ยังต้องการการสนับสนุนในด้านต่างๆเพื่อรองรับการให้บริการของโรงพยาบาล
โรงพยาบาลมาบตาพุด จึงร่วมมือกับกลุ่มปตท. ร่วมดำเนิน

“โครงการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลมาบตาพุดโดยกลุ่มปตท”
ขึ้นโดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี 2557-2561

เป้าหมายเพื่อพัฒนา
ให้โรงพยาบาลมาบตาพุด

อุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนบุคลากรและครุภัณฑ์ ที่มีความสามารถให้บริการ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามศักยภาพของโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง
โดยตั้งเป้าไว้ว่า ภายในปี 2561 จะมีแพทย์เฉพาะทางรองรับ 6 สาขาหลัก คือ
ด้านอายุรกรรม, ด้านศัลยกรรม-กระดูก, ด้านกุมารเวช, ด้านสูตินรีเวช, ด้านคอ-หู-จมูก,
ด้านจักษุ และมีอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ทางการแพทย์รองรับการใช้งานของแพทย์เฉพาะทาง
อย่างครบถ้วน เพื่อรองรับการใช้บริการของผู้ป่วยนอกที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น

เป็น 200,000 คนต่อปี

แม้ในวันนี้ โครงการนี้ยังเป็นเพียงจุดเริ่มต้น แต่ปตท.
ยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนอย่างต่อเนื่องและต่อไป เพื่อร่วมสร้างพลังคนที่มีคุณภาพและศักยภาพ
เพื่อการพัฒนาขับเคลื่อนประเทศให้เติบโตเข้มแข็งได้

อย่างยั่งยืน