กลุ่ม ปตท. เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจ
อยู่ทั่วทุกภูมิภาคใน 20 จังหวัด ของประเทศไทย

ปรัชญาสำคัญที่เรายึดถือเสมอมา คือการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนรอบพื้นที่ดำเนินธุรกิจ
เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีและเกิดความเจริญก้าวหน้าของประเทศโดยรวมต่อไป

ปตท. จึงเริ่มผลักดัน
โครงการเมืองน่าอยู่ 2020 ขึ้น
ในปี พ.ศ. 2556 ภายใต้แนวคิด

การพัฒนาเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาพลังงานทางเลือกใช้ในเมือง ตลอดจนพัฒนาความเป็นอยู่เชิงเศรษฐกิจ และสาธารณสุข เพื่อให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยมีกระบวนการพัฒนาเมืองร่วมกันทุกภาคส่วน
รวมถึงประชาชนด้วย เป้าหมายเพื่อพัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่

ภายในระยะเวลา 8 ปี

และสามารถนำไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆต่อไป

เพราะเราเชื่อว่า

สังคมที่เติบโตมีความสุขอย่างยั่งยืน สร้างได้ด้วยมือเราปตท.
จึงไม่เคยหยุดยั้งและมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการร่วมพัฒนาเมือง
พัฒนาสังคม และประเทศชาติของพวกเราทุกคน
ให้มีความสุขอย่างยั่งยืนแท้จริงที่สุด