เพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ
ปตท. ไม่เคยละเลยภารกิจในการร่วมพลังดูแลสังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของเมืองระยองให้เติบโต
อย่างยั่งยืนควบคู่ ไปด้วยกัน

ทั้งทางด้านการศึกษา การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และการใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อม
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย ปตท. จึงได้นำ “กิจกรรม 5ส” ที่ใช้เพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร
และพัฒนาบุคลากรได้เป็นผลสำเร็จมาขยายผลในวงกว้าง โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษาต่างๆ
ซึ่งจะช่วยปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่เยาวชน

ให้เติบโตไปเป็นบุคลากร ที่มีศักยภาพเพื่อเป็นพลัง
ที่แข็งแกร่งในการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป