ในปัจจุบัน ความต้องการการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้น อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
ด้วยความกังวลถึงโอกาสการขาดแคลนพลังงานในอนาคต บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
จึงตระหนักดีในการริเริ่มและร่วมปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็ก และเยาวชนไทยในวันน

ให้รู้คุณค่าของพลังงาน และรู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจนถึงวันหน้า ปตท. จึงได้ริเริ่มโครงการเพื่อเด็กและเยาวชนครั้งที่ 1 ขึ้นในปี 2552
ภายใต้ชื่อโครงการ PTT Youth Camp และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบัน

ส่งเสริมความคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์ ตลอดจนปลูกฝังทัศนคติการใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดผ่านการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์พลังงานที่ยั่งยืน
ซึ่งสามารถนำไป พัฒนาใช้ได้จริง และการเข้าค่ายอบรมเรียนรู้การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า รวมทั้งรณรงค์ ให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ผ่านผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล เพื่อเป็นต้นแบบให้ชุมชนต่างๆ

เพื่อเป็นพลังในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้แข็งแกร่งก้าวไกลและยั่งยืน