อันจะนำไปสู่พลังการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และวงการศิลปะให้ก้าวไกลมากยิ่งขึ้น

ในปี 2529 ปตท. จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. ขึ้นในส่วนกลาง

เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปจากทั่วประเทศ ได้มีเวทีและโอกาส ส่งผลงานศิลปะเข้าประกวด
ต่อมาได้ขยายโครงการนี้ไปสู่ภูมิภาค โดยร่วมกับมหาวิทยาลัย ในส่วนภูมิภาค ทั้ง ม.ทักษิน
ม.ขอนแก่น และ ม.เชียงใหม่ ที่มุ่งเน้นเฉพาะกลุ่ม เยาวชนจากสถานศึกษาในภูมิภาคนั้นๆ

ให้เติบโตไปเป็นบุคลากร ที่มีศักยภาพเพื่อเป็นพลัง
ที่แข็งแกร่งในการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป