ทั้งทางด้านการศึกษา การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และการใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย ปตท. จึงได้นำ “กิจกรรม 5ส” ที่ใช้เพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร และพัฒนาบุคลากรได้เป็นผลสำเร็จมาขยายผลในวงกว้าง โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งจะช่วยปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่เยาวชน

โครงการ ปตท. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสู่เยาวชน
(5ส โรงเรียน) ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540

เพื่อมุ่งสร้างสรรค์สังคมนำคุณภาพชีวิตที่ดีมาสู่คนไทย โดยปลูกฝังความ มีระเบียบวินัยแก่เยาวชน ซึ่งสามารถ
นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน ในอนาคตได้ ทั้งยังสร้างสรรค์ให้โรงเรียนมีบรรยากาศที่ร่มรื่น
ถูกสุขลักษณะอนามัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ให้เติบโตไปเป็นบุคลากร ที่มีศักยภาพเพื่อเป็นพลัง
ที่แข็งแกร่งในการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป