จากการริเริ่มโครงการโรงเรียนพลังไทย สู่ทั่วทุกภูมิภาค
ปตท. ไม่เคยหยุดในการพัฒนาองค์ความรู้สู่เยาวชน

เพราะเราเชื่อว่า ยิ่งพัฒนาคนด้วยองค์ความรู้มากเท่าใด จะยิ่งเป็นการพัฒนารากฐาน
ให้ยิ่งแข็งแกร่ง และเป็นพลังในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนแท้จริง มากเท่านั้น

ปตท. จึงมีการขยายแผนงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเอื้อประโยชน์ให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

พ.ศ. 2536 ปตท. ได้ขยายการสร้างอาคารเรียน ปตท. จน ณ ปัจจุบัน อาคารเรียน ปตท. มีครอบคลุมถึง 29 แห่ง
และเพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชนอย่างบูรณาการ ขยายการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ ปตท. ได้ขยายการจัดสร้าง “ห้องสมุดพลังไทยเพื่อไทย” จำนวน 35 แห่ง
พร้อมทั้งจัดหาหนังสือเรียน หนังสืออ่านเพิ่มเติม สื่อและอุปกรณ์ทางการศึกษา เพื่อให้ห้องสมุด ปตท.
เป็นห้องสมุดที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนและชุมชนที่ทันสมัย ในการเปิดโลกทัศน์ให้ยิ่งกว้างไกล

เพราะเราเชื่อมั่นเสมอว่า การพัฒนาการศึกษาและให้องค์ความรู้แก่เยาวชน
คือการให้สมบัติที่ล้ำค่าและยั่งยืนในการดำเนินชีวิต
และพัฒนาประเทศชาติให้ยิ่งเติบโตก้าวไกล>