เพราะการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาคน

เพื่อเป็นรากฐานทางสังคมที่แข็งแกร่ง ปตท. ในฐานะสมาชิกหนึ่งในสังคม

ตระหนักดีในการเป็นองค์กรที่สามารถร่วมสนับสนุน และส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชนในชาติได้

โครงการมอบทุนการศึกษา ปตท. จึงเริ่มจัดขึ้นในปีพ.ศ. 2539

เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่ด้อยโอกาส ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี เรียนดี โดยมอบให้แก่ นักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา ทั่วทุกภูมิภาคของไทย

เพื่อสร้างพลังเยาวชนไทยที่แข็งแกร่ง ในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป