เพราะทรัพยากรมนุษย์ คือทรัพยากรที่สำคัญที่สุด

ปตท. จึงมุ่งเน้นพัฒนาคน สร้างคนคุณภาพให้สังคม
ด้วยการให้การศึกษา ส่งเสริมองค์ความรู้ เพื่อเป็นการสร้างขุมทรัพย์
ที่ล้ำค่าให้กับแผ่นดิน เป็นพลังในการพัฒนาประเทศชาติให้เติบโตเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

โดยร่วมสนับสนุนและสร้างโอกาสทางการศึกษา
ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา
ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาแหล่งเรียนรู้
และโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2557 เพิ่มการจัดสร้างอาคารเรียนแห่งที่ 28 และ 29

ปตท.ได้ร่วมสนับสนุนและสร้างโอกาสทางการศึกษา
เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเป้าหมาย
ให้ได้มาตรฐานและสามารถจัดระบบการศึกษา
ได้ตรงตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ

สู่ความยั่งยืน เพราะเราเชื่อว่า การเรียนรู้ สร้างได้ไม่มีวันจบ ยิ่งให้ ยิ่งได้เพิ่ม สังคมประเทศชาติยิ่งเติบโตเข้มแข็งยั่งยืน