การศึกษาเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมทุกด้าน

การได้รับการปลูกฝังทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ย่อมก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ ทรัพยากรบุคคลอันมีคุณค่า
และเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวกระโดด ทัดเทียมอารยประเทศได้ ซึ่งประเทศไทยนับว่ายังขาดแคลนบุคลากรทางด้านนักคิด นักวิจัยอยู่มาก

ด้วยเหตุนี้ กลุ่ม ปตท. และมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง
จึงได้ดำเนินโครงการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์ขึ้น

โดยมีกำหนดเปิดการเรียนการสอนในปี 2558 ซึ่งเป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา
และนับเป็นพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ได้พระราชทานชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนกำเนิดวิทย์” อันหมายถึง “โรงเรียนที่เป็นแหล่งความรู้”
โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ จัดการเรียนการสอนให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
บ่มเพาะนักเรียนให้มีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติ สามารถศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาเอก หรือหลังปริญญาเอกได้
เพื่อนำไปสู่การผลิตนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ในอนาคต ที่จะทำให้สังคมไทยเป็นสังคมอุดมปัญญาอย่างแท้จริง

ให้เป็นพลังที่เข้มแข็งในการพัฒนา ประเทศชาติให้เติบโตแข็งแกร่ง
พร้อมผงาดในประชาคมโลกได้อย่างยั่งยืน