เพราะการศึกษาเป็นกลยุทธ์สำคัญในการพัฒนาประเทศ
กลุ่ม ปตท. จึงมุ่งมั่นในการส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาศักยภาพเยาวชนอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง

กลุ่ม ปตท. ในพื้นที่จังหวัดระยอง จึงขยายเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ให้ครอบคลุมถึงระดับท้องถิ่น และทั่วถึงในทุกช่วงชั้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับประเทศ

โครงการนี้นับเป็นการพัฒนา การศึกษา ที่กลุ่ม ปตท.
ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน นำแนวทาง
การเรียน การสอน ในศตวรรษที่ 21

กลุ่ม ปตท. มุ่งพัฒนาความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ
ของนักเรียนมาสู่โรงเรียนในท้องถิ่น เพื่อสร้างศักยภาพให้ก้าวไกล