เยาวชนเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

การพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มี ความรู้ความเข้าใจทางด้านกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์
อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน จะสร้างพลังที่เข้มแข็งในการพัฒนาอุตสาหกรรมและสังคมชุมชน
ให้เติบโตและอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

ปตท. จึงริเริ่มโครงการนิทรรศการสัญจร
PTT Group Energy Plus ขึ้นในปี 2554

เพื่อให้เยาวชนเกิดการพัฒนาทักษะการวิจัย และกระบวนการคิด อย่างเป็นระบบ พัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ
สื่อ และเทคโนโลยี ได้รับการส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานทดแทน
โดยวิธีการทดลองปฏิบัติเพื่อนำความรู้ไปใช้จริงในชีวิต และเสริมสร้างฐาน ความรู้เรื่องปิโตรเลียม
อันเป็นโอกาสที่ดีแก่เยาวชนที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อ ในสถาบันอุดมศึกษา

ยังคง มุ่งมั่นอย่างไม่สิ้นสุด เพราะทุกก้าวที่ยิ่งเติบโตของเยาวชนที่มีศักยภาพ
หมายถึงการเติบโตของสังคมไทยอย่างมีศักยภาพและยั่งยืนเช่นกัน