เพราะพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว และหลอมรวมจิตใจคนในชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียว

กลุ่มปตท. จึงร่วมเป็นองค์กรที่มีส่วนเชื่อมโยงและหลอมรวมพลังใจของผู้คนในชุมชนและ กลุ่มปตท. เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมทั้งสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับกลุ่ม ปตท.

โครงการทอดกฐินและผ้าป่ากลุ่ม ปตท.
จึงได้ริเริ่มขึ้น และกระทำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

โดยทำเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน
โดยดำเนินการ ทอดกฐินให้กับวัดที่ขาดแคลนและเป็นที่ศรัทธาของชุมชนในพื้นที่
ที่กลุ่ม ปตท. มีหน่วยงาน ตั้งอยู่

การได้ร่วมมือกันก่อให้เกิดพลังสามัคคีที่เข้มแข็งของชุมชน
กลุ่มปตท. เชื่อมั่นในอานุภาพของพลังที่เป็นหนึ่งเดียวกัน

เราพร้อมจะร่วมสานต่อพลังสร้างสรรค์ให้ยิ่งแข็งแกร่ง
เพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคมส่วนรวมอย่างยั่งยืนต่อไป

เราพร้อมจะร่วมสานต่อพลังสร้างสรรค์ให้ยิ่งแข็งแกร่ง
เพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคมส่วนรวมอย่างยั่งยืนต่อไป