ปตท. เห็นความสำคัญของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของอนาคต
เพื่อเป็นพลังที่แข็งแกร่ง ในการพัฒนาชุมชนและสังคมไทยให้ประสบความสำเร็จยั่งยืน
ปตท. จึงก่อตั้งโครงการ “ยุวชนอาสา กลุ่ม ปตท.” ขึ้นในปี 2555 และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจำทุกปี เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม เกิดจิตสาธารณะ
เกิดความคิดมุ่งมั่นที่จะสร้าง ประโยชน์แก่ชุมชน พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

คือโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคม อุตสาหกรรม โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร และโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
เพื่อเข้าค่ายกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน รูปแบบกิจกรรมมุ่งเน้นให้เยาวชน
เกิดจิตสำนึกในการทำงานจิตอาสา เพื่อก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
หลังจากการเข้าค่ายยุวชนอาสากลุ่มปตท. เป็นแกนนำจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาท้องถิ่น มีการฝึกวางแผน ระดมทุน
ชวนเพื่อนนักเรียนเข้าร่วม เพื่อให้เยาวชนได้มีประสบการณ์การทำงานร่วมกัน
มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน และเป็นการสร้างพลังเครือข่ายผู้มีจิตอาสาให้แข็งแรงต่อไป

ให้เติบโตเป็นบุคลากร ที่มีศักยภาพเพื่อเป็นพลัง
ที่แข็งแกร่งในการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป