ตลอดมา ปตท.

ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง

เพราะเด็กและเยาวชนคือตัวจักรสำคัญในการพัฒนาอนาคตประเทศต่อไป การสร้างองค์ความรู้
ควบคู่กับการมีคุณธรรมในเด็กและเยาวชนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ ปตท. ยึดมั่น เสมอมา

ปตท. ได้ริเริ่มโครงการ
PTT CSR Star Team
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
Young Financial Star
Competition ขึ้นในปี 2547

และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี
โดยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และหน่วยงานอื่นๆ ในตลาดทุน
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนระดับอุดมศึกษา
ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงิน
และการลงทุน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
และเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ
บนถนนสายการเงิน

โดยในปี 2552 ปตท. ได้เริ่มมีรางวัล PTT CSR Star Team
(ที่สุดแห่งนักการเงินรุ่นใหม่ หัวใจ CSR)

เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างเยาวชน
ไทยรุ่นใหม่ให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีของประเทศ ตามเจตนารมณ์ของ ปตท.

เพราะเราเชื่อมั่นว่า พลังเยาวชนไทยรุ่นใหม่ที่เก่งและดีในวันนี้
คือพลังในการพัฒนาอนาคตประเทศให้ก้าวเดินอย่างเติบโตมั่นคงและยั่งยืน