ปตท. สืบสานพระราชปณิธานสร้างคน มอบทุนการศึกษาเยาวชนไทยกว่า ๒,๕๐๐ คน

 

 

                นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ปตท. ประจำปี ๒๕๕๙  ณ อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

                ปตท.  ได้น้อมนำแนวพระราชดำริ ขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙  ที่ทรงให้ความสำคัญด้านการศึกษา โดยมีพระบรมราโชวาทที่ทรงพระราชทานแก่คณะครูและนักเรียน ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๔  ตอนหนึ่งว่า "…การศึกษาเป็นปัจจัยในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล   สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนพอเหมาะกันทุก ๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธำรงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้ตลอด" จากพระบรมราโชวาทดังกล่าวและพระราชกรณียกิจด้านการหนุนเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศตลอดมา แสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา และมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนในชาติ  ปตท. จึงได้สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษา ด้วยการสนับสนุนงานการศึกษาผ่านโครงการมอบทุนการศึกษา ปตท. ตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ อย่างต่อเนื่องเป็นต้นมา