การเพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้วยการให้องค์ความรู้ใหม่ๆ คือ ก้าวย่าง แรกของการพัฒนาที่ยั่งยืน ปตท. จึงมุ่งสร้างคุณภาพและโอกาสทางการศึกษา ที่ดีการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ และการปลูกฝังจิตใจอันดีด้วยหลัก จริยธรรมและศีลธรรมให้แก่เด็กไทยเพื่อการพัฒนาคนให้สมบูรณ์พร้อมทุก ด้าน เป็นพลังที่แข็งแกร่งในการขับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืนต่อไป

การเติบโตอย่างยั่งยืนในโลกยุคอุตสาหกรรม ต้องพัฒนาคู่ขนานไปพร้อมกับการเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ปตท. จึงให้ความสำคัญและดูแลใส่ใจสังคมและชุมชนโดยรอบ ให้มีความเข้มแข็ง การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ชุมชนที่ดีการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ภัยพิบัติ และการสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย เพื่อการสร้าง สังคมและชุมชนไทยที่ยั่งยืน

การเติบโตอย่างยั่งยืนในโลกยุคอุตสาหกรรม ต้องพัฒนาคู่ขนานไปพร้อมกับการเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ปตท. จึงให้ความสำคัญและดูแลใส่ใจสังคมและชุมชนโดยรอบ ให้มีความเข้มแข็ง การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ชุมชนที่ดีการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ภัยพิบัติ และการสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย เพื่อการสร้าง สังคมและชุมชนไทยที่ยั่งยืน

เพราะเราทุกคนมีส่วนร่วมสร้างสังคมที่ดีงามได้ การเริ่มต้นพัฒนาตั้งแต่จิตใจภายใน สร้างพลังจิตอาสาที่แท้ให้เกิดขึ้นในตัว จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมที่ดีงามได้อย่างยั่งยืน โครงการในกลุ่มการพัฒนาจิตอาสาบุคลากร ปตท. จึงมุ่งเน้นการนำพนักงาน ปตท. ออกไปสู่สังคมภายนอก เรียนรู้การมีจิตอาสา การเสียสละช่วยเหลือแบ่งปันเพื่อสังคมส่วนรวม และลงมือทำด้วยความสมัครใจเพื่อเป็นพลังอาสาในการร่วมสร้างสังคมแห่งการช่วยเหลือแบ่งปันอย่างยั่งยืนแท้จริง